การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร?

 • ภาษา
 • วัฒนธรรม
 • การศึกษาในระดับประถมศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อให้เด็กได้รับการสอนความรู้พื้นฐานและความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการแข่งขันเฉกเช่นปัจจุบัน รวมถึงทักษะทางด้านภาษาและพัฒนาการต่าง ๆ ในส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษไว้เป็นภาษาที่สองนั้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการของยุคโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากล และเป็นภาษาหลักในวงการธุรกิจและในโลกอินเทอร์เน็ต

  ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งตอนนี้ได้มีความพยายามในการค่อย ๆ เปลี่ยนเยาวชนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันทั่วโลก อีกทั้งแรงกดดันเพิ่มเติมจากการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว รัฐบาลได้มีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ยังมีความคิดเห็นเชิงลบมากมายในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นจะมีประสิทธิภาพมากเพียงพอหรือไม่ แม้จะมีการเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี แต่หลายคนก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ดังนั้น เรามาดูระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และมาดูกันสิว่าส่วนไหนที่พวกเขาทำได้ดีและสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุง

  ผู้เรียน

  ปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษในระบบประถมศึกษาจะเริ่มในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งการเรียนการสอนนั้นจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของวิชาหลัก แต่จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ (เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างขาติ) อย่างไรก็ตามบางโรงเรียนมีตัวเลือกสำหรับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 แต่ชั่วโมงการเรียนอาจไม่มากเท่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ส่วนจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนนั้น จะรับไม่เกิน 40 คน

  ครูผู้สอน

  แม้ว่าจะมีครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นหลายคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็มีอีกหลายคนที่มีปัญหาในการใช้ภาษาและส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญทางภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลายโรงเรียนต้องการชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษามาช่วยเสริมในการสอนนี้ โดยครูผู้ช่วยชาวต่างชาติ (ALTs) จะร่วมมือกับครูสอนภาษาอังกฤษชาวญี่ปุ่น (JTE) ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน

  ชั่วโมงเรียน

  ในแต่ละวันวิชาภาษาอังกฤษจะมีชั่วโมงการสอนที่แตกต่างจากวิชาอื่น ๆ โดยจัดให้มีเพียงสัปดาห์ละครั้งสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 แต่สำหรับระดับชั้นเรียนที่ต่ำกว่าจะมีชั่วโมงเรียนแค่เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า (สำหรับโรงเรียนที่มีตัวเลือกเริ่มภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) และระยะเวลาของแต่ละคาบเรียนอยู่ที่ประมาณ 40-45 นาที

  เนื้อหา

  ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถือเป็นระดับพื้นฐานมาก เนื่องจากนักเรียนเพิ่งจะได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก ยกเว้นผู้ที่มีการเรียนภาษาอังกฤษเสริมเป็นการส่วนตัวแล้ว เป้าหมายหลักของการเรียนภาษาอังกฤษคือ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด รวมถึงทักษะการอ่านและเขียนเพียงเล็กน้อย โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จะได้เรียนเกี่ยวกับคำทักทายพื้นฐาน การแนะนำตัวเอง การนับ (1-20) การบอกว่าชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับผลไม้ สัตว์ กีฬา สี และรูปร่าง ได้เรียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ สิ่งของทั่วไปที่พบได้ภายในโรงเรียน วัน ชื่อวิชาต่าง ๆ รวมถึงการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ในขณะที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มเรียนอักษรตัวพิมพ์เล็ก ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ การนับจนถึง 100 คำกริยาพื้นฐาน ทิศทาง และชื่ออาคาร ประเทศ การบอกเวลาและอาชีพ เป็นต้น

  สื่อการเรียนการสอน

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาใช้หนังสือเรียน ที่มีลักษณะเงาและมีสีสันพร้อมคำอธิบายการสอนในภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนใหญ่ ๆ จะมีกระดานดำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดตั้งแผ่นซีดีของหนังสือเรียนไว้ด้วย ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กจะใช้แล็ปท็อปและโปรเจ็กเตอร์หรือทีวีจอแบนขนาดใหญ่แทน สื่อการสอนเกือบทุกอย่างทางโรงเรียนมีเตรียมไว้ให้ เช่น การ์ดคำศัพท์ (flashcards) เกมกิจกรรมต่าง ๆ และวัสดุการเรียนการสอนอื่น ๆ และมีห้องเรียนขนาดใหญ่สำหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ถือว่าสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างของประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ดีมาก