ญี่ปุ่นเตรียมรับ 8 ประเทศในเอเชีย (หนึ่งในนั้นคือประเทศไทย) เข้ามาทำงานภายใต้วีซ่าแบบใหม่! พร้อมปรับปรุงการจ้างงานในประเทศ

 • การทำงาน
 • วัฒนธรรม
 • สังคม
 • แม้ว่าจะมีหลายเสียงพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็น ค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม, การถูกใช้งานอย่างหนัก, การถูกกดขี่, การได้รับบาดเจ็บ และไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักดีและได้เร่งรีบวางแผนการแก้ไขเพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับแรงงานต่างชาติ

  หลังจากได้มีไฟเขียวการแก้ไขกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองผ่านมติของที่ประชุมรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ก็คือ แรงงานทักษะขั้นต่ำจะได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ “วีซ่าทำงานแบบใหม่” ซึ่งในเดือนเมษายน 2019 ที่ผ่านมา จะมีแรงงานนับแสนหลังไหลเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเปิดรับแรงงานจาก 8 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม, จีน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เมียนม่าร์ และไทย! (และอาจมีประเทศอื่น ๆ ตามมา)

  นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแผนที่จะช่วยเหลือแรงงานชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพในการทำงานของชาวต่างชาติ

  1. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

  ด้วยความกังวลของหลาย ๆ ฝ่ายเกี่ยวกับปัญหาการจ้างแรงงานต่างชาติที่ทางฝ่ายค้านเองก็ได้ยกขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม, การใช้งานหนัก หรือการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง (ได้มีการยกตัวอย่างของลูกจ้างที่ประสบปัญหาโดยตรงจากการถูกใช้งานอย่างหนักและได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน) รวมถึงผู้ที่ถือวีซ่าฝึกงานทางเทคนิคที่หลบหนีวีซ่าไปหลังจากมาทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยเหตุผลต่าง ๆ (เช่น การถูกนายจ้างกดขี่, เงินค่าจ้างน้อย, ต้องกลับประเทศทันทีหลังฝึกงานเสร็จ) ที่ทำให้ชาวต่างชาติกังวลในสวัสดิภาพของตัวเอง นี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งจัดการในเรื่องระบบการทำงาน ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าจ้างที่เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น โดยชาวต่างชาติจะต้องได้รับเรทค่าจ้างอย่างน้อยเทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำของชาวญี่ปุ่น

  2. ข้อตกลงแบบทวิภาคีและการแชร์ข้อมูลที่จำเป็น

  ประเทศญี่ปุ่นจะมีการทำข้อตกลงกับ 8 ประเทศที่จะเปิดรับเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (ประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น) ภายในมีนาคม 2019 ส่วนหนึ่งก็เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดกับวีซ่าผู้ฝึกงานเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายหน้าที่มีเจตนาในการต้มตุ๋น เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบของทั้งฝั่งญี่ปุ่นและประเทศของผู้ถือวีซ่า

  3. ช่วยเหลือในเรื่องความเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 • การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศญี่ปุ่น
 • ปัญหาหลัก ๆ ของชาวต่างชาติคือ “การเปิดบัญชีธนาคารในประเทศญี่ปุ่น” โดยทาง Financial Services Agency (FSA) ได้ทำคู่มือวิธีเปิดบัญชีสำหรับชาวต่างชาติไปยังสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติในการเปิดบัญชี โดยเฉพาะผู้ฝึกงานเทคนิคที่มีปัญหาในการเปิดบัญชีและรับค่าจ้างเป็นเงินสดทำให้เกิดความยุ่งยากตามมา เช่น การจ่ายค่าจ้างไม่ตรงเวลา, จำนวนเงินที่ได้รับ เป็นต้น

 • การหาที่พัก
 • ในอดีตการเช่าอพาร์ตเม้นต์สำหรับชาวต่างชาติเป็นเรื่องที่ยาก เพราะผู้ให้เช่าหลายรายไม่ต้องการให้ชาวต่างชาติมาเช่าที่พักด้วยหลายเหตุผล เช่น ความสะอาด การแยกขยะ การส่งเสียงดัง เป็นต้น รวมถึงเอการต่าง ๆ ก็เขียนในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลก็ได้วางแผนที่จะช่วยเหลือชาวต่างชาติในเรื่องการหาที่พักที่เหมาะสำหรับชาวต่างชาติ เช่น บริษัทจัดหาที่พักที่มีบริการภาษาต่างประเทศ, คู่มือการเช่าที่อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดทำขึ้นและแจกจ่ายให้กับคนงานชาวต่างชาติและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น

 • สอนภาษาญี่ปุ่น
 • การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและควรเข้าใจอย่างน้อยบทสนทนาในชีวิตประจำวัน รัฐบาลมีแผนจะเปิดศูนย์การศึกษาทั่วประเทศเพื่อช่วยให้แรงงานต่างชาติได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นคำและวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้มีแผนตั้งงบประมาณไว้ 20-30 พันล้านเยนในปีงบประมาณ 2019 สำหรับมาตรการเกี่ยวกับที่พักอาศัยและการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

  4. การตรวจสอบและการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ

  ปัญหาการหลบหนีวีซ่าหรืออยู่เกินระยะเวลาของวีซ่านักเรียน รัฐบาลมีแผนจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบกับทางโรงเรียนภาษากับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนให้เข้มงวดมากขึ้น

  ศูนย์บริการช่วยเหลือชาวต่างชาติในญี่ปุ่น รัฐบาลจะจัดตั้งศูนย์ One-Stop Service เพื่อให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลชาวต่าวชาติเกี่ยวกับทุก ๆ เรื่องในประเทศญี่ปุ่น

  ในส่วนของการรักษาพยาบาลก็จะช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าการบริการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และตามสถานที่ราชการจะมีการจัดล่าม/ แปลภาษาให้บริการ

  รัฐบาลได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย, สาธารณสุข, ต่างประเทศ, แรงงาน และสวัสดิการ เพื่อทำทำข้อตกลงและเงื่อนไขให้เป็นรูปธรรมชัดเจน อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายก็หวังว่าในอนาคตการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่นจะสร้างการขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจและการลงทุนต่าง ๆ ในญี่ปุ่น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น!