ข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พำนักในญี่ปุ่น: ที่คนอยู่ญี่ปุ่นต้องรู้!

 • เคล็ดลับ
 • บัตรประจำตัวผู้พำนัก หรือ ‘ไซริวการ์ด’ (Zairyu Card) ได้เริ่มใช้แทนระบบลงทะเบียนคนต่างด้าว (gaikokujin-toroku-shomeisho) ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ปี 2012 เป็นต้นไป และนี่เป็นกฎและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวผู้พำนักสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นที่ทุกคนควรจะรู้

  การทำบัตรประจำตัวผู้พำนัก

  ในช่วงก่อนวันที่ 9 กรกฎาคม 2012 ผู้มีอำนาจในการออกบัตรคือ เทศบาลหรือสำนักงานเขตท้องถิ่น แต่หลังจากวันดังกล่าวอำนาจในการออกบัตรจะเป็นของกระทรวงยุติธรรม (MOJ) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งระบบการจัดการที่อยู่อาศัยใหม่นี้มีไว้สำหรับผู้พักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาว (ไม่ใช้สำหรับผู้ที่เข้าพักไม่ถึง 3 เดือน, ผู้มาเยือนชั่วคราว, นักการทูต และผู้พำนักถาวรแบบพิเศษ) ด้านล่างนี้คือ วิธีที่คุณจะยื่นขอบัตรประจำตัวผู้พำนักครั้งแรก:

  1. เมื่อคุณเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและไปถึงที่จุดตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสนามบินขาเข้า เช่น สนามบินนาริตะ ฮาเนดะ หรือสนามบินคันไซ จะมีการออกบัตรประจำตัวผู้พำนักทันทีพร้อมกับตราประทับอนุญาตเข้าเมืองบนพาสปอร์ต และจะถ่ายภาพใบหน้าและลายนิ้วมือของคุณเอาไว้ สำหรับผู้พิการสามารถได้รับการยกเว้นจากการถ่ายภาพหรือสแกนลายนิ้วมือ

  2. หลังจากนั้นภายใน 14 วันนับจากวันเข้าพัก คุณต้องไปยังสำนักงานเขตใกล้ ๆ ที่พัก เพื่อลงทะเบียนเข้าพักอาศัย พร้อมหนังสือเดินทางและข้อมูลที่อยู่ใหม่ของคุณ โดยที่อยู่ใหม่จะถูกพิมพ์อยู่บนด้านหลังของบัตรไซริวการ์ดและจะถูกป้อนลงในฐานข้อมูลของระบบการจัดการที่อยู่อาศัย และในกรณีที่คุณเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ทุกครั้งจะต้องไปลงทะเบียนที่อยู่ใหม่
  ณ สำนักงานเขตที่คุณย้่่ายไป (รวมถึงกรณีย้ายห้องพัก แม้จะยังอยู่ในเขตเดิมก็ต้องแจ้งสำนักเขตด้วยเช่นกัน)

  3. หากคุณต้องการเปลี่ยนชื่อหรือหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ บนบัตร คุณควรไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง หากบัตรของคุณถูกขโมยหรือสูญหาย สามารถไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วันหลังจากวันเกิดเหตุ คุณสามารถยื่นใบสมัครผ่านผู้รับมอบฉันทะได้ เช่นตัวแทนทางกฎหมายหรือองค์กรที่เป็นนายจ้างของคุณ

  การกลับเข้าประเทศ

  ผู้ที่ประสงค์จะกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีการเดินทางออกจากญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นคุณต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักของคุณและระบุเจตนารมณ์ในการเดินทางโดยการเลือกจากตัวเลือกในเอกสารลงลายมือชื่อเพื่อขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษ อายุการใช้งานที่ถูกต้องของใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศอีกครั้งคือ 5 ปี อย่างไรก็ตามหากคุณไม่สามารถกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งภายใน 1 ปีของการเดินทาง คุณจะสูญเสียสถานะการพำนักในญี่ปุ่น

  การใช้บัตรประจำตัวผู้พำนัก

  1. คุณต้องพกบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ญี่ปุ่นติดตัวไปทุกที่ ตำรวจในประเทศญี่ปุ่นมีอำนาจในการขอเรียกดูบัตรจากคุณ

  2. บัตรประจำตัวผู้พำนักมีประโยชน์ในการเปิดบัญชีธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคาร นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายในการพำนักของคุณ

  3. คุณต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักเพื่อขอรับบริการโทรศัพท์ การทำประกันภัย หรือแม้แต่การเช่าหนังสือจากร้านหนังสือ

  อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี คุณไม่ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักของคุณ นอกจากนี้ ถ้าคุณยังถือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวแบบเก่าแทนไซริวการ์ด คุณควรเปลี่ยนบัตรที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำหรับบัตรไซริวการ์ด หรือบัตรประจำตัวผู้พำนักแบบใหม่มาพร้อมกับชิป IC ที่ฝังอยู่บนบัตร

  การออกจากญี่ปุ่น

  เมื่อคุณเดินทางออกจากญี่ปุ่น (และไม่ได้วางแผนที่จะเดินทางกลับ) คุณต้องส่งคืนบัตรไซริวการ์ดที่จุดตรวจคนเข้าเมืองขาออก ซึ่งโดยปกติจะเป็นที่สนามบิน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะช่วยคุณในการดำเนินการและไม่ควรใช้เวลานานเกินกว่าสิบนาที คุณอาจถูกขอให้กรอกเอกสารบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ และบัตรจะถูกเจาะเป็นรูและไม่สามารถใช้งานได้อีก นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติ เช่น การปลอมแปลง หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือการทำซ้ำของบัตร คุณอาจถูกจับทันทีและถูกแจ้งข้อหาได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น *เฉพาะภาษาอังกฤษ

  *Featured Image: jp.fotolia.com/